Şehidimizin Defin Programı Belli Oldu

Ana Sayfa » Kültür / Sanat » ASKAD Derneği Kuruldu

ASKAD Derneği Kuruldu

Çamoluk ilçe merkezinde kurulan ve kısa adı ASKAD olan Akademik Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneğini yöre gençlerinin gayretleriyke kuruldu.

 
 
 
ASKAD Derneği Kuruldu

Derneğinin kurucuları ise şöyle:

Zübeyir ÜÇTAŞ Dernek kurucu başkanı. Salim AKBULUT Dernek kurucu üyesi ve dernek başkan yardımcısı. Muhammet Salih SÜRÜCÜ Dernek kurucu üyesi ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı. Orhan ÇİNİCİ Dernek kurucu üyesi ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı. Ebuzer ÜÇTAŞ Dernek kurucu üyesi ve Dernek genel sekreteri. Musa KÖSE Dernek kurucu üyesi. Ramazan AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. İdris AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. İsmail BAKIRHAN Dernek kurucu üyesi.İdris AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. Musa VARICI Dernek kurucu üyesi. Yasir ÇAVUŞOĞLU Dernek kurucu üyesi ASKAD Adına bir açıklama yapan dernek başkanı Zübeyir ÜÇTAŞ Derneğin kuruluşu ve hizmet amaçlarına dair şunları söyledi.

"Öncelikli amacımız insanlarımızın her bakımdan gelişmesine yetişmesine katkıda bulunarak ortak varlığımız olan toplumumuza muhtaç olduğu hizmeti üretmektir. Bu amacımızı gerçekleştirmenin yolu hiç şüphesiz bir gelenek içerisinde muhafaza edilen ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerimize ve bunlardan beslenen pratiklerimize kendi içerisinde tutarlı bir bütünlüğe sahip olarak, geliştirmek, bunları insanlarımız arasında yaymak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Böylelikle insanımızı var oluşsal onuruna yakışır bir şekilde yeniden inşa edip onu müşterek varlık alanımız olan toplumun aydın bir ferdi kılmaktır.

Amacımıza nail olmanın yolu ise şüphesiz eğitimden geçmektedir. İnsanın çok yönlü ve karmaşık gelişiminin ancak güvenli, dostça bir sosyal ortamda sahasında ehil kimseler tarafından planlanmış nitelikli eğitim programlarını takip etmesiyle mümkün olacaktır. Eğitimi ömrün belirli bir takvimine ve belirli bir mekâna kayıtlamaksızın; hem zamansal hem de mekânsal anlamda yaygın hale getirmek ve onu sınırlı bir toplum kesiminin lüksü ve ayrıcalığı olmaktan çıkarıp geniş halk kesimlerinin ortak hakkı olduğunu bilmeliyiz. Bu meyanda her türlü bilgi ve beceriyi insanlığın ortak bir kazancı ve mirası haline dönüştürmek için gayret sarf etmek ise bizlerin en asli vazifelerinden biri olsa gerek. Bu noktada muhtaç olduğumuz nitelikli insan kaynağını var etmenin yegâne yolu bunu kolaylaştıracak vasıtaların onun hizmetine amade kılınmasından geçmektedir.

İşte bunun şuurunda olan kardeşlerimizle bir araya gelmiş, geniş bir ufukla, hasbi niyetlerimiz, samimi duygularımız ve kararlı adımlarımızla bu gayeyi tahakkuk ettirmek için bir dernek vücuda getirmiş bulunuyoruz. Amacımızı gerçekleştirmek için çok yönlü bir çalışma gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden faaliyet sahamızı oldukça geniş tuttuk ve kapsayıcı olmasına özen gösterdik. Tasavvurumuza bir nebze olsun yardımcı olması için dernekçe sürdürülecek çalışma konularını, bunların biçimleri ile faaliyet alanlarını kısaca ve özetle açıklamak isterim.

1- İçerisinde bulunduğumuz şu asırda eksikliğini hissettiğimiz kendi medeniyet dinamiklerini hayatının eksenine alan, bilgi-kültür-erdem ile donanmış, gerçek ilim adamı ve entelektüellerin yetişmesi için yeryüzünün tamamındaki evrensel bilgi birikim ve tecrübeyi bir araya toplamak; bu yolla yeni nesillerin ilmi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak.

2- Halkımız arasında sevgi ve kardeşlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek. Bilim, dini ilimler, fikir, ahlak ve felsefe açısından bilgi, kültür ve birikimlerini artırmak, 'sorumlu birey' bilincini oluşturmak.

3- İlmî ve kültürel değerler muhtevasına giren akademik tez ve araştırmaları ve her türlü yayını derleyerek arşivlemek, lüzumlu görülenleri başta Türkçe olmak üzere belli başlı doğu ve batı dillerine tercüme ettirmek ve yayımlamak. Bu doğrultuda yapılacak olan akademik ve ilmi çalışmalara, her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmak.

4- Sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, bilişim ve fikir alış-verişi konularında her türlü ilmi, bilimsel, eğitsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak. Kütüphaneler kurmak, sergiler açmak, sinema, tiyatro vb. kültürel dallarda ihtisas komisyonları oluşturmak. Kültürel, sosyal, mesleki ve geleneksel Türk el sanatları alanında kurslar açmak. Bunlarla ilgili her türlü etkinliklerde bulunmak

5- Dersler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, müsamereler, paneller, açık oturumlar ve benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dokümanlarını neşretmek,

Niçin böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettik? Bu soruya verilecek makul, anlaşılabilir geniş açıklamalarımız var. Aslında beyanda bulunacağımız birçok izah, zaman içerisindeki yaklaşım ve uygulamalarımızdan daha açıklayıcı olmayacaktır. Ancak bir nebze zihnimizde canlanması ve mücessem hale gelmesi için kuruluş gerekçemizi aktarmakta yarar var.

21. yüzyılın şu ilk çeyreğinde tarihin en önemli kavşak noktalarından birinde olduğumuzu ve çok hassas bir süreçten geçtiğimiz yadsınamaz bir gerçektir. Mevcut görünüme baktığımızda bir çok alanda memnun olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Değer yargılarımız yer değiştirmiş, kültürümüz yozlaşmış ve toplumumuz popüler kültür dalgasının altında ezilmiştir. Bu son derece mühim evreden geçerken toplumumuz bugün çok yönlü derin bir krizle karşı karşıyadır. Bu krizin zihniyet, ahlak, toplum, siyaset, ekonomi, uluslar arası ilişkiler gibi her alanda olumsuz "ölümcül" yansımaları söz konusudur.

Zamanın aktörleri olarak önümüzde iki temel tercih var: Birincisi ya bu derin kriz ve onun getirdiği elim sorunlar karşısında kayıtsız kalıp kendimizi tarihin pasif bir nesnesine indirgeyerek anlamsız bir hayat sürmek ve hoşlanmadığımız durumlardan sadece şekva etmek; ya da birinciye mukabil inisiyatif alarak tarihin aktif bir öznesi olup krize ve getirdiği sorunlara karşı çözümler üretmek ve bunları gerçekleştirme yolunda asil bir mücadele vermek. İnsanlığa model bir medeniyetin mirasçıları olan bizlere yakışan en doğru tavır herhalde bu ikincisi olmalıdır. Sorunlarımızla yüzleşerek, onlardan kaynaklanan her türlü sorunsallara göğüs gerip, kendi medeniyet dinamiklerimizden beslenen gerçek çare ve çözümleri üreterek ortaya koymak; aynı zamanda bunları yaşamsallaştırmak suretiyle hep birlikte sorunların üstesinden gelebiliriz. Bekleyen değil inisiyatif alan, garantici değil risk alan, kolaycı değil güçlüğe talip olan, korkak değil cesur, pasif değil atılgan olduğumuz takdirde bize bugün için büyük görünen sorunlarımızın iyi niyet, azim, gayret ve metanetimiz karşısında nasıl küçüldüğünü göreceğiz. Yeter ki bizlerde var olan Allah vergisi kabiliyetlerimizi ve potansiyellerimizi isabetle insanlığın ve toplumumuzun hizmetine amade kılalım.

Yaşadığımız devasa meseleleri ele alabilmek, onları tahlil edip unsurlarına ayrıştırmak ve her birine yönelik müessir şifa vesileleri geliştirebilmek için her yönden donanımlı, erdem sahibi model kişiliklere muhtacız. Bugün ne yazıktır ki yarının inşacısı gençlerimiz, kendine örnek alacağı model kişiliklerden mahrumdur ve bir öldürücü girdabın içindedir. Bu model kişilikleri yetiştirebildiğimizde ancak gençliğimizi bu öldürücü girdaptan kurtarabiliriz. Bu takdirde geçmişten devraldığımız problemlerimizle yüzleşebilir, gerçekliği kendi lehimize çevirebilir ve huzur ve barış ortamında bir yaşamdan bahsedebiliriz. Olayların hızlı gidişatı karşısında en acil zamanda, en etkin tercihlerle ihtiyaçlarımızı planlamalı, projelerimizi hayata geçirmeliyiz. Sabırlı, dirayetli, özverili bir çalışmayla erdem sahibi model bir nesil yetiştirmeliyiz.

Bu inançla derneğimiz bir bilinci yeniden inşa ve ihya edecek bir neslin yetişmesi için mektep vazifesi görecek. Zira biliyoruz ki gelişen toplumlar ancak erdem sahibi üstün kabiliyet ve meziyetlerinin farkında olan ve insiyatif alan bir nesille hedeflerine ulaşabilirler. Bugün toplum hafızamızın dağınıklığı sebebiyle problemlerimize bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde yaklaşacak ve kendi dinamiklerinden beslenerek nihai çözümler üretecek nitelikli beyin gücünden mahrum durumdayız. Elbette Yaratıcı her topluma kendileri için lazım gelen temel meziyetleri vermiştir; ancak toplumlar bunu geliştirmezler ve hatta potansiyellerini israf ederlerse büyük bir güçten de mahrum kalırlar. Bizler temel de var olan meziyetlerimizden hareketle gerekli donanımlara ulaşıp, bugün tüm insanlığın bizden beklediği tarihi çıkışımızı yapmak durumundayız. Ancak bu vazifenin yerine getirilmesi durumunda tüm insanlığa karşı üzerimize yüklenen vebal ve mesuliyetten kurtulmuş oluruz.

İşte bu bilinçle Akademik Soysak Kültürel Araştırmalar Derneği olarak bizler insanımızda var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkarmak, onlara müspet davranış modelleri kazandırarak çevrelerini ve ait oldukları grupları olgunlaştırmak suretiyle yaşanabilir ve yeni bir dünyanın kurulmasında üzerine düşen vazifeyi bihakkın yerine getirecek "öncü" bir kuşağın yetişmesini ve yetiştirilmesi idealini taşıyoruz.

Değerli hemşerilerimiz. Bizler bu coğrafyanın renkleri ve zenginlikleriyiz. Birimizin kaybı hepimizin, birimizin kazancıda yine hepimizindir. Bu coğrafyada acılarımız ortak, sıkıntılarımız aynı, şikâyetlerimiz bir. Unutmayalım ki bunları ancak kendimiz çözümleyebiliriz. Bu coğrafyada kardeşler topluluğu olduğumuzun bilinciyle birbirimizden tutunarak ilerleyebiliriz.

Derneğimizin Çamoluğumuza, Giresunumuza ve ülkemize dair hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.

Zübeyir ÜÇTAŞ
ASKAD Dernek Başkanı


 
16 Haziran 2011 Perşembe 10:10
Okunma: 1623
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Arşiv
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak02:48
 • Güneş05:01
 • Öğlen12:44
 • İkindi16:42
 • Akşam20:06
 • Yatsı21:59
 
Anket
Alucra'nın Gelişiminde Öncelik Ne Olmalı?
Sosyal ve Kültürel Tesisler
Kültürel Festival ve Eğlenceler
Üniversitemizin Büyümesi ve Gelişmesi
Nüfusun ve Şehirleşmenin Büyümesi
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1522 - Rodos'un Osmanlı donanmasınca fethi.
1774 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.
1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.
1899 - Opel ilk otomobilini üretti.
1908 - New York belediyesinin aldığı bir kararla kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.
1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.
1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.
1924 - Vladimir İlyiç Lenin öldü.
1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.
1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika cephesinde Rommel'in Sirenayka taarruzu.
1942 - Askerlik süresi üç yıla çıkarıldı.
1943 - Varlık Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve işyerlerindeki malları haczedildi, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edildi.
1946 - Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.
1951 - Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara'ya geldi.
1952 - Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.
1952 - Eski Ordu milletvekili, mizah dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
1954 - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi.
1958 - Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.
1959 - Ulus gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkum oldu; gazete bir ay süreyle kapatıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Nalıncı Keseri" başlıklı yazısı dava konusu olmuştu.
1961 - Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.
1963 - 21-25 Ocak'da şiddetli soğuklar ülkenin her yanını etkiledi. Elektrikler, sular kesildi, trenler yollarda kaldı; Uludağ'da kar kalınlığı 25 metre.
1967 - Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun beş yöneticisi günü tutuklandı. Sencer Güneşsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzım Musa bir gün önce polis tarafından mühürlenen federasyon binasına girmek istemişlerdi.
1967 - Uluslararası Las Vegas Maratonu'nda İsmail Akçay ikinci oldu. İsmail Akçay'ın derecesi 2 saat, 23 dakika, 3 saniyeydi.
1970 - Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.
1972 - Cidde'ye yaptığı Hac seferinden dönen Marmara adlı THY uçağı 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı olarak kurtarıldı.
1976 - Concorde, Londra-Bahreyn ve Paris-Rio de Janeiro hatlarında ticari uçuşlarına başladı.
1977 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Jimmy Carter, Vietnam savaşı sırasındaki asker kaçaklarının hemen hepsini affetti.
1981 - 444 gündür Tahran'da rehin tutulan Amerikalılar serbest bırakıldı.
1981 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık sağ eylemci İbrahim Çiftçi, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nce üçüncü kez ölüm cezasına çarptırıldı.
1983 - Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan tahliye edildi. İsvan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında yargılanmaktaydı.
1985 - 1983'ten beri süren Yazarlar Sendikası davasında sanıklar beraat etti.
1990 - Adnan Oktar ve müridi oldukları öne sürülen 66 erkek ve 68 kadın gözaltına alındı.
1992 - İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı.
1996 - Özgürlük Ve Dayanışma Partisi kuruldu.
1996 - Filistin'de ilk kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Yaser Arafat devlet başkanı seçildi.
1997 - Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Necmettin Erbakan hakkında konutta verdiği yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
1999 - Amerikan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: sahil güvenlik kuvvetlerinin durdurduğu bir gemide 4.300 kg kokain ele geçirildi.
2005 - İzmit İşletmesinin kapatılmasını protesto için fabrikaya kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdi.
 
Süper Loto
19.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu010727325051
 
 
Kurumsal

İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  alucrahaber