Ana Sayfa Kültür / Sanat ASKAD Derneği Kuruldu

ASKAD Derneği Kuruldu

Çamoluk ilçe merkezinde kurulan ve kısa adı ASKAD olan Akademik Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneğini yöre gençlerinin gayretleriyke kuruldu.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2011 Perşembe 10:10
ASKAD Derneği Kuruldu

Derneğinin kurucuları ise şöyle:

Zübeyir ÜÇTAŞ Dernek kurucu başkanı. Salim AKBULUT Dernek kurucu üyesi ve dernek başkan yardımcısı. Muhammet Salih SÜRÜCÜ Dernek kurucu üyesi ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı. Orhan ÇİNİCİ Dernek kurucu üyesi ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı. Ebuzer ÜÇTAŞ Dernek kurucu üyesi ve Dernek genel sekreteri. Musa KÖSE Dernek kurucu üyesi. Ramazan AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. İdris AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. İsmail BAKIRHAN Dernek kurucu üyesi.İdris AKARÇEŞME Dernek kurucu üyesi. Musa VARICI Dernek kurucu üyesi. Yasir ÇAVUŞOĞLU Dernek kurucu üyesi ASKAD Adına bir açıklama yapan dernek başkanı Zübeyir ÜÇTAŞ Derneğin kuruluşu ve hizmet amaçlarına dair şunları söyledi.

"Öncelikli amacımız insanlarımızın her bakımdan gelişmesine yetişmesine katkıda bulunarak ortak varlığımız olan toplumumuza muhtaç olduğu hizmeti üretmektir. Bu amacımızı gerçekleştirmenin yolu hiç şüphesiz bir gelenek içerisinde muhafaza edilen ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerimize ve bunlardan beslenen pratiklerimize kendi içerisinde tutarlı bir bütünlüğe sahip olarak, geliştirmek, bunları insanlarımız arasında yaymak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Böylelikle insanımızı var oluşsal onuruna yakışır bir şekilde yeniden inşa edip onu müşterek varlık alanımız olan toplumun aydın bir ferdi kılmaktır.

Amacımıza nail olmanın yolu ise şüphesiz eğitimden geçmektedir. İnsanın çok yönlü ve karmaşık gelişiminin ancak güvenli, dostça bir sosyal ortamda sahasında ehil kimseler tarafından planlanmış nitelikli eğitim programlarını takip etmesiyle mümkün olacaktır. Eğitimi ömrün belirli bir takvimine ve belirli bir mekâna kayıtlamaksızın; hem zamansal hem de mekânsal anlamda yaygın hale getirmek ve onu sınırlı bir toplum kesiminin lüksü ve ayrıcalığı olmaktan çıkarıp geniş halk kesimlerinin ortak hakkı olduğunu bilmeliyiz. Bu meyanda her türlü bilgi ve beceriyi insanlığın ortak bir kazancı ve mirası haline dönüştürmek için gayret sarf etmek ise bizlerin en asli vazifelerinden biri olsa gerek. Bu noktada muhtaç olduğumuz nitelikli insan kaynağını var etmenin yegâne yolu bunu kolaylaştıracak vasıtaların onun hizmetine amade kılınmasından geçmektedir.

İşte bunun şuurunda olan kardeşlerimizle bir araya gelmiş, geniş bir ufukla, hasbi niyetlerimiz, samimi duygularımız ve kararlı adımlarımızla bu gayeyi tahakkuk ettirmek için bir dernek vücuda getirmiş bulunuyoruz. Amacımızı gerçekleştirmek için çok yönlü bir çalışma gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden faaliyet sahamızı oldukça geniş tuttuk ve kapsayıcı olmasına özen gösterdik. Tasavvurumuza bir nebze olsun yardımcı olması için dernekçe sürdürülecek çalışma konularını, bunların biçimleri ile faaliyet alanlarını kısaca ve özetle açıklamak isterim.

1- İçerisinde bulunduğumuz şu asırda eksikliğini hissettiğimiz kendi medeniyet dinamiklerini hayatının eksenine alan, bilgi-kültür-erdem ile donanmış, gerçek ilim adamı ve entelektüellerin yetişmesi için yeryüzünün tamamındaki evrensel bilgi birikim ve tecrübeyi bir araya toplamak; bu yolla yeni nesillerin ilmi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak.

2- Halkımız arasında sevgi ve kardeşlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek. Bilim, dini ilimler, fikir, ahlak ve felsefe açısından bilgi, kültür ve birikimlerini artırmak, 'sorumlu birey' bilincini oluşturmak.

3- İlmî ve kültürel değerler muhtevasına giren akademik tez ve araştırmaları ve her türlü yayını derleyerek arşivlemek, lüzumlu görülenleri başta Türkçe olmak üzere belli başlı doğu ve batı dillerine tercüme ettirmek ve yayımlamak. Bu doğrultuda yapılacak olan akademik ve ilmi çalışmalara, her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmak.

4- Sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, bilişim ve fikir alış-verişi konularında her türlü ilmi, bilimsel, eğitsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak. Kütüphaneler kurmak, sergiler açmak, sinema, tiyatro vb. kültürel dallarda ihtisas komisyonları oluşturmak. Kültürel, sosyal, mesleki ve geleneksel Türk el sanatları alanında kurslar açmak. Bunlarla ilgili her türlü etkinliklerde bulunmak

5- Dersler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, müsamereler, paneller, açık oturumlar ve benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dokümanlarını neşretmek,

Niçin böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettik? Bu soruya verilecek makul, anlaşılabilir geniş açıklamalarımız var. Aslında beyanda bulunacağımız birçok izah, zaman içerisindeki yaklaşım ve uygulamalarımızdan daha açıklayıcı olmayacaktır. Ancak bir nebze zihnimizde canlanması ve mücessem hale gelmesi için kuruluş gerekçemizi aktarmakta yarar var.

21. yüzyılın şu ilk çeyreğinde tarihin en önemli kavşak noktalarından birinde olduğumuzu ve çok hassas bir süreçten geçtiğimiz yadsınamaz bir gerçektir. Mevcut görünüme baktığımızda bir çok alanda memnun olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Değer yargılarımız yer değiştirmiş, kültürümüz yozlaşmış ve toplumumuz popüler kültür dalgasının altında ezilmiştir. Bu son derece mühim evreden geçerken toplumumuz bugün çok yönlü derin bir krizle karşı karşıyadır. Bu krizin zihniyet, ahlak, toplum, siyaset, ekonomi, uluslar arası ilişkiler gibi her alanda olumsuz "ölümcül" yansımaları söz konusudur.

Zamanın aktörleri olarak önümüzde iki temel tercih var: Birincisi ya bu derin kriz ve onun getirdiği elim sorunlar karşısında kayıtsız kalıp kendimizi tarihin pasif bir nesnesine indirgeyerek anlamsız bir hayat sürmek ve hoşlanmadığımız durumlardan sadece şekva etmek; ya da birinciye mukabil inisiyatif alarak tarihin aktif bir öznesi olup krize ve getirdiği sorunlara karşı çözümler üretmek ve bunları gerçekleştirme yolunda asil bir mücadele vermek. İnsanlığa model bir medeniyetin mirasçıları olan bizlere yakışan en doğru tavır herhalde bu ikincisi olmalıdır. Sorunlarımızla yüzleşerek, onlardan kaynaklanan her türlü sorunsallara göğüs gerip, kendi medeniyet dinamiklerimizden beslenen gerçek çare ve çözümleri üreterek ortaya koymak; aynı zamanda bunları yaşamsallaştırmak suretiyle hep birlikte sorunların üstesinden gelebiliriz. Bekleyen değil inisiyatif alan, garantici değil risk alan, kolaycı değil güçlüğe talip olan, korkak değil cesur, pasif değil atılgan olduğumuz takdirde bize bugün için büyük görünen sorunlarımızın iyi niyet, azim, gayret ve metanetimiz karşısında nasıl küçüldüğünü göreceğiz. Yeter ki bizlerde var olan Allah vergisi kabiliyetlerimizi ve potansiyellerimizi isabetle insanlığın ve toplumumuzun hizmetine amade kılalım.

Yaşadığımız devasa meseleleri ele alabilmek, onları tahlil edip unsurlarına ayrıştırmak ve her birine yönelik müessir şifa vesileleri geliştirebilmek için her yönden donanımlı, erdem sahibi model kişiliklere muhtacız. Bugün ne yazıktır ki yarının inşacısı gençlerimiz, kendine örnek alacağı model kişiliklerden mahrumdur ve bir öldürücü girdabın içindedir. Bu model kişilikleri yetiştirebildiğimizde ancak gençliğimizi bu öldürücü girdaptan kurtarabiliriz. Bu takdirde geçmişten devraldığımız problemlerimizle yüzleşebilir, gerçekliği kendi lehimize çevirebilir ve huzur ve barış ortamında bir yaşamdan bahsedebiliriz. Olayların hızlı gidişatı karşısında en acil zamanda, en etkin tercihlerle ihtiyaçlarımızı planlamalı, projelerimizi hayata geçirmeliyiz. Sabırlı, dirayetli, özverili bir çalışmayla erdem sahibi model bir nesil yetiştirmeliyiz.

Bu inançla derneğimiz bir bilinci yeniden inşa ve ihya edecek bir neslin yetişmesi için mektep vazifesi görecek. Zira biliyoruz ki gelişen toplumlar ancak erdem sahibi üstün kabiliyet ve meziyetlerinin farkında olan ve insiyatif alan bir nesille hedeflerine ulaşabilirler. Bugün toplum hafızamızın dağınıklığı sebebiyle problemlerimize bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde yaklaşacak ve kendi dinamiklerinden beslenerek nihai çözümler üretecek nitelikli beyin gücünden mahrum durumdayız. Elbette Yaratıcı her topluma kendileri için lazım gelen temel meziyetleri vermiştir; ancak toplumlar bunu geliştirmezler ve hatta potansiyellerini israf ederlerse büyük bir güçten de mahrum kalırlar. Bizler temel de var olan meziyetlerimizden hareketle gerekli donanımlara ulaşıp, bugün tüm insanlığın bizden beklediği tarihi çıkışımızı yapmak durumundayız. Ancak bu vazifenin yerine getirilmesi durumunda tüm insanlığa karşı üzerimize yüklenen vebal ve mesuliyetten kurtulmuş oluruz.

İşte bu bilinçle Akademik Soysak Kültürel Araştırmalar Derneği olarak bizler insanımızda var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkarmak, onlara müspet davranış modelleri kazandırarak çevrelerini ve ait oldukları grupları olgunlaştırmak suretiyle yaşanabilir ve yeni bir dünyanın kurulmasında üzerine düşen vazifeyi bihakkın yerine getirecek "öncü" bir kuşağın yetişmesini ve yetiştirilmesi idealini taşıyoruz.

Değerli hemşerilerimiz. Bizler bu coğrafyanın renkleri ve zenginlikleriyiz. Birimizin kaybı hepimizin, birimizin kazancıda yine hepimizindir. Bu coğrafyada acılarımız ortak, sıkıntılarımız aynı, şikâyetlerimiz bir. Unutmayalım ki bunları ancak kendimiz çözümleyebiliriz. Bu coğrafyada kardeşler topluluğu olduğumuzun bilinciyle birbirimizden tutunarak ilerleyebiliriz.

Derneğimizin Çamoluğumuza, Giresunumuza ve ülkemize dair hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.

Zübeyir ÜÇTAŞ
ASKAD Dernek Başkanı


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Ankara Alucralılar Derneği Kuruldu

Ankara Alucralılar Derneği Kuruldu

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
alucrahaber