Oğlunun Al Bayrağı İle Gözyaşlarına Boğuldu

Ana Sayfa » Siyaset » ŞEBİNKARAHİSAR'IN YENİDEN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ

ŞEBİNKARAHİSAR'IN YENİDEN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Milliyetci Hareket Partisi Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN Şebinkarahisar'ın İl Olması için Kanun Teklifi Verildi.

 
 
 
ŞEBİNKARAHİSAR'IN YENİDEN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ
                                  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Şebinkarahisar adıyla bir il, Yeşilbük ve Gökçekent adlarıyla iki ilçe kurulmasına ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ektedir.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Murat ÖZKAN
Giresun Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz Dağlarının orta bölümünde Yeşilırmak'ın kolu olan Kelkit Çayı vadisindedir. Denize olan yüksekliği 1352 metre olup bağlı bulunduğu Giresun İline uzaklığı da 110 km'dir. İlçenin Giresun şehrine uzaklığı ve kış mevsiminde yolların yetersizliği yüzünden il merkezi ile ilişkileri resmi işler dışında çok azdır.

Şebinkarahisar Doğu Karadeniz Bölgesinde olmasına rağmen iklim bakımından İç Anadolu ikilimi özelliklerini taşımaktadır. Hatta bitki örtüsü bakımından da İç Anadolu karakteristiği taşımaktadır.

1378 kilometrekare yüzölçümündeki Şebinkarahisar; Kelkit vadisinde bulunan 8 ilçenin merkezinde kuruludur. Bu ilçeler, Giresun'a 2 bin 200 rakımlı Eğribel geçidi, Ordu'ya 1940 rakımlı Harçbeli geçidi, Sivas'a 1925 rakımlı Karabayır geçidi ile bağlandığından kış aylarında illeri ile bağlantıları çok sıkıntılı olup çoğu zaman ulaşım sağlanamamaktadır. Eski idari bütünlüğündeki 8 ayrı ilçenin bugün bağlı oldukları illere uzaklığı ortalama 146 kilometre iken Şebinkarahisar tekrar il yapıldığında bu ilçelerin Şebinkarahisar'a olan uzaklığı ortalama 45 kilometreye inecektir.

Şebinkarahisar'ın tarihi, M.Ö. ikibinli yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgede, Eti, Urartu, Pers, Pontus, Emevi, Abbasi, Mengücek ve Danişmend yerleşimi olduğu tarihi eserlerden tespit edilmiştir. Şehir, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devletine geçmiş, sonrasında Akkoyunlu ve Karakoyunlu hakimiyeti görülmüştür. 1473 tarihindeki Otlukbeli Savaşını kazanan Fatih Sultan Mehmet dönüşte Şebinkarahisar'a uğrar ve üç gün kaldığı şehrin ismini "Şarkî-Karahisâr" olarak değiştirir. Halen ayakta duran Fatih camiinin yapımını da o esnada emretmiştir.

Şehir, 1915 yılında Ermeni'lerin baskını ile harabe haline getirilmiştir.

Şebinkarahisar Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan bir kararname ile 1923 yılında il olmuştur.

Yurt gezisine çıkan Atatürk 11 Ekim 1927 yılında şehri ziyareti esnasın¬da Şebinkarahisar hakkında “Fatih'lerin otağ kurduğu bu toprakların içinde daha neler varsa ele alınmalı ve tarihen olduğu gibi iktisaden de bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır.” demiştir.

Ancak, 1933 yılında 2197 sayılı Kanunla Şebinkarahisar vilayet olmaktan çıkarılarak ilçe haline getirilmiştir.

Şebinkarahisar; tarihi boyunca bugünkü Giresun ve Ordu illeri dahil Kelkit yöresinin sosyal, ekonomik, kültürel, askeri ve idari merkez olmuştur. Selçuklu Devletinde sancak beyliği, Osmanlı Devletinde liva ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da vilayet konumundadır. Şebinkarahisar ile birlikte ilçe haline getirilen Rize, Mersin, Artvin, Aksaray, Niğde, Osmaniye'nin, çeşitli tarihlerde tekrar il yapılmıştır. Şebinkarahisar'ın il yapılmasıyla tarihten gelen hakkı iade edilmiş olacaktır.

Ülkemizin ulusal bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Karadeniz'e açılma strajileri gereği, geçiş alanı olarak Kelkit Vadisini kullanmaktadır. Jeopolitik nedenlerle Ardahan, İğdır ve Şırnak'ın il yapılmasıyla eylem yoğunluğu nasıl azaldı ise Şebinkarahisar'ında tekrar il yapılmasıyla iç Karadeniz'de kalıcı bir güvenlik şeridi oluşacak, idari ve otorite boşluğu yaşanmayacaktır. Böylece, bölgede olası terör olaylarının önüne geçilmiş olacaktır.

Havzada su ve çeşitli maden yatakları mevcuttur. Arazisi tarım ve hayvancılığa çok elverişlidir. Ancak, Şebinkarahisar'da kişi başına milli gelir, ülke genelinin ancak 1/6'sı kadardır. Şebinkarahisar'ın tekrar il yapılmasıyla yörenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesinde de ivme sağlanacaktır. Göç frenlenecek, hükümete olan güven duygusundaki ciddi erozyon önlenecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Yeşilbük bucağı ilçe yapılmaktadır. Yeşilbük bucağı, çevresindeki köylerin merkezi konumunda olup belli başlı kamu binalarına, sosyal altyapıya ve belli ölçüde yatırım potansiyeline sahip bir belde olduğundan ilçe haline getirilmesi resmi, toplumsal ve ekonomik açılardan uygundur.

MADDE 2- Madde ile Şebinkarahisar'ın il olması düzenlenmektedir. Genel gerekçede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şebinkarahisar'ın il statüsüne kavuşturulması, tarihi nedenlerin ötesinde coğrafi, idari ve ekonomik gerekçelere dayanmaktadır. Ulaşım ve güvenlik açılarından yaklaşıldığında da Şebinkarahisar'ın il olmasında kamu yararı söz konusudur.

MADDE 3- Madde ile yeni kurulan il ve ilçenin kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenleme yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- İl ve ilçenin kuruluşunun üzerinden 60 gün geçmeden gerekli idari atamaların gerçekleştirilmesi ve geçiş sürecinde idari ve adli iş ve işlemlerin durumu maddede düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Şebinkarahisar İl Genel Meclisinin ve il özel idaresinin diğer organlarının oluşum süreci maddede düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- Şebinkarahisar İl Özel İdaresine geçecek malvarlığı ile hak ve yükümlülüklere ilişkin geçiş işlemleri maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- Şebinkarahisar Valiliğinin ve yeni kurulan ilçe kaymakamlığının taşıt ihtiyaçlarını karşılamak için maddede düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

ŞEBİNKARAHİSAR ADIYLA BİR İL VE YEŞİLBÜK ADIYLA BİR İLÇE KURULMASINA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Yeşilbük Bucak Merkezi olmak üzere Giresun İli'nde Yeşilbük adıyla bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Giresun İline bağlı Şebinkarahisar İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (2) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Şebinkarahisar adıyla bir il kurulmuştur.

MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan il ve ilçede merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren altmış gün içerisinde tamamlanır.
(2) Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Şebinkarahisar İlinin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu İle bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. Bu Kanunun yürürlüğe girişini takip eden 90 günlük süre içerisinde İl genel meclisi valinin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.
(2) Yeşilbük ilçesinin il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimi ile birlikte yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan ile bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden on gün içerisinde devir ve teslimi yapılır.
(2) Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.
(3) Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine devredilmiş sayılır.
(4) Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

(5) Bu Kanunla kurulan ilin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu ile bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla bu Kanun ile kurulacak Şebinkarahisar Valiliği için 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet ve bu Kanunla kurulan Yeşilbük ilçe kaymakamlığı için söz konusu Kanuna ekli (T) işaretli cetvelin (2) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE
YEŞİLBÜK İLÇESİNE BAĞLANAN KASABA VE KÖYLER

YEŞİLBÜK İLÇESİ
Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI
1 Kırıntı Şiran Yeşilbük
2 Yeniköy Şiran Yeşilbük
3 Çanakçı Şiran Yeşilbük
4 Beydere Şiran Yeşilbük
5 Alancık Şiran Yeşilbük
6 Belen Şiran Yeşilbük
7 Araköy Şiran Yeşilbük
8 İncedere Şiran Yeşilbük
9 Yolbilen Şiran Yeşilbük
10 Akyayla Şiran Yeşilbük
11 Alınç Şiran Yeşilbük
12 Paşapınarı Şiran Yeşilbük
13 Sadık Şiran Yeşilbük
14 Sinanlı Şiran Yeşilbük
15 Güleç Şiran Yeşilbük
16 Başköy Şiran Yeşilbük
17 Kaynakbaşı Şiran Yeşilbük
18 Kadıçayırı Şiran Yeşilbük
19 Yukarıkulaca Şiran Yeşilbük
20 Selimiye Şiran Yeşilbük
21 Bahçeli Şiran Yeşilbük
22 Arıtaş Şiran Yeşilbük
23 Babacan Şiran Yeşilbük

(2) SAYILI LİSTE
ŞEBİNKARAHİSAR İLİNE BAĞLANAN İLÇE, BUCAK VE KÖYLER

MERKEZ İLÇE
Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI
1 Ahurcuk Şebinkarahisar Merkez
2 Akviran Şebinkarahisar Merkez
3 Alişar Şebinkarahisar Merkez
4 Altınçevre Şebinkarahisar Merkez
5 Altınova Şebinkarahisar Merkez
6 Arslanşah Şebinkarahisar Merkez
7 Asarcık Şebinkarahisar Merkez
8 Baltaşı Şebinkarahisar Merkez
9 Bayhasan Şebinkarahisar Merkez
10 Bayramköy Şebinkarahisar Merkez
11 Buzkeçi Şebinkarahisar Merkez
12 Çağlayan Şebinkarahisar Merkez
13 Çakır Şebinkarahisar Merkez
14 Çamlıbel Şebinkarahisar Merkez
15 Dereköy Şebinkarahisar Merkez
16 Diler Şebinkarahisar Merkez
17 Doğanyuva Şebinkarahisar Merkez
18 Dönençay Şebinkarahisar Merkez
19 Duman Şebinkarahisar Merkez
20 Ekecek Şebinkarahisar Merkez
21 Erentepe Şebinkarahisar Merkez
22 Evcili Şebinkarahisar Merkez
23 Esentepe Şebinkarahisar Merkez
24 Gökçetaş Şebinkarahisar Merkez
25 Güneygören Şebinkarahisar Merkez
26 Gürpınar Şebinkarahisar Merkez
27 Güvercinlik Şebinkarahisar Merkez
28 Güzelyurt Şebinkarahisar Merkez
29 Hacıömer Şebinkarahisar Merkez
30 Hasanşeyh Şebinkarahisar Merkez
31 Hocaoğlu Şebinkarahisar Merkez
32 Karaağaç Şebinkarahisar Merkez
33 Karacaören Şebinkarahisar Merkez
34 Kayalı Şebinkarahisar Merkez
35 Kınık Şebinkarahisar Merkez
36 Konak Şebinkarahisar Merkez
37 Ocaktaşı Şebinkarahisar Merkez
38 Ovacık Şebinkarahisar Merkez
39 Ozanlı Şebinkarahisar Merkez
40 Örencik Şebinkarahisar Merkez
41 Saraycık Şebinkarahisar Merkez
42 Sarıyer Şebinkarahisar Merkez
43 Sipahi Şebinkarahisar Merkez
44 Suboyu Şebinkarahisar Merkez
45 Sultankonağı Şebinkarahisar Merkez
46 Şahinler Şebinkarahisar Merkez
47 Şaplıca Şebinkarahisar Merkez
48 Taşçılı Şebinkarahisar Merkez
49 Tekkaya Şebinkarahisar Merkez
50 Tepeltepe Şebinkarahisar Merkez
51 Tokluağıl Şebinkarahisar Merkez
52 Toplukonak Şebinkarahisar Merkez
53 Turpçu Şebinkarahisar Merkez
54 Uğurca Şebinkarahisar Merkez
55 Yakınca Şebinkarahisar Merkez
56 Yaycı Şebinkarahisar Merkez
57 Yedikardeş Şebinkarahisar Merkez
58 Yeniyol Şebinkarahisar Merkez
59 Yeşilyayla Şebinkarahisar Merkez
60 Yeşilyurt Şebinkarahisar Merkez
61 Yıltarıç Şebinkarahisar Merkez
62 Yumurcaktaş Şebinkarahisar Merkez

ALUCRA İLÇESİ
Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI
1 Akçiçek Alucra Merkez
2 Aktepe Alucra Merkez
3 Arda Alucra Merkez
4 Arduç Alucra Merkez
5 Armutlu Alucra Merkez
6 Aydınyayla Alucra Merkez
7 Bereketli Alucra Merkez
8 Beylerce Alucra Merkez
9 Boyluca Alucra Merkez
10 Çalgan Alucra Merkez
11 Çakrak Alucra Merkez
12 Çamlıyayla Alucra Merkez
13 Demirözü Alucra Merkez
14 Doludere Alucra Merkez
15 Dereçiftlik Alucra Merkez
16 Elmacık Alucra Merkez
17 Fevziçakmak Alucra Merkez
18 Günügüzel Alucra Merkez
19 Gökçebel Alucra Merkez
20 Gürbulak Alucra Merkez
21 Hacılı Alucra Merkez
22 Hacıhasan Alucra Merkez
23 İğdecik Alucra Merkez
24 Kabaktepe Alucra Merkez
25 Kaledibi Alucra Merkez
26 Kamışlı Alucra Merkez
27 Karabörk Alucra Merkez
28 Koman Alucra Merkez
29 Konaklı Alucra Merkez
30 Köklüce Alucra Merkez
31 Kavaklıdere Alucra Merkez
32 Pirili Alucra Merkez
33 Subaşı Alucra Merkez
34 Suyurdu Alucra Merkez
35 Tepeköy Alucra Merkez
36 Tohumluk Alucra Merkez
37 Yeşilyurt Alucra Merkez
38 Yükselen Alucra Merkez

ÇAMOLUK İLÇESİ
Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI
1 Akyapı Çamoluk Merkez
2 Bayır Çamoluk Merkez
3 Çakılkaya Çamoluk Merkez
4 Daldibi Çamoluk Merkez
5 Eğnir Çamoluk Merkez
6 Fındıklı Çamoluk Merkez
7 Gücer Çamoluk Merkez
8 Gürçalı Çamoluk Merkez
9 Hacıahmetoğlu Çamoluk Merkez
10 Hacıören Çamoluk Merkez
11 Kaledere Çamoluk Merkez
12 Karadikmen Çamoluk Merkez
13 Kayacık Çamoluk Merkez
14 Kaynar Çamoluk Merkez
15 Kılıçtutan Çamoluk Merkez
16 Koçak Çamoluk Merkez
17 Kutluca Çamoluk Merkez
18 Okçaören Çamoluk Merkez
19 Ozan Çamoluk Merkez
20 Pınarlı Çamoluk Merkez
21 Sarpkaya Çamoluk Merkez
22 Taşçılar Çamoluk Merkez
23 Taştemür Çamoluk Merkez
24 Usluca Çamoluk Merkez
25 Yeniköy Çamoluk Merkez
26 Yusufeli Çamoluk Merkez

YEŞİLBÜK İLÇESİ
Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI
1 Kırıntı Şiran Yeşilbük
2 Yeniköy Şiran Yeşilbük
3 Çanakçı Şiran Yeşilbük
4 Beydere Şiran Yeşilbük
5 Alancık Şiran Yeşilbük
6 Belen Şiran Yeşilbük
7 Araköy Şiran Yeşilbük
8 İncedere Şiran Yeşilbük
9 Yolbilen Şiran Yeşilbük
10 Akyayla Şiran Yeşilbük
11 Alınç Şiran Yeşilbük
12 Paşapınarı Şiran Yeşilbük
13 Sadık Şiran Yeşilbük
14 Sinanlı Şiran Yeşilbük
15 Güleç Şiran Yeşilbük
16 Başköy Şiran Yeşilbük
17 Kaynakbaşı Şiran Yeşilbük
18 Kadıçayırı Şiran Yeşilbük
19 Yukarıkulaca Şiran Yeşilbük
20 Selimiye Şiran Yeşilbük
21 Bahçeli Şiran Yeşilbük
22 Arıtaş Şiran Yeşilbük
23 Babacan Şiran Yeşilbük

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
MİAH Vali 1 1 1
MİAH Vali Yardımcısı 1 4 4
MİAH Hukuk İşleri Müdürü 1 1 1   Şebinhaber
 
1 Nisan 2010 Perşembe 08:02
Okunma: 2266
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Arşiv
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak02:48
 • Güneş05:01
 • Öğlen12:44
 • İkindi16:42
 • Akşam20:06
 • Yatsı21:59
 
Anket
Alucra'nın Gelişiminde Öncelik Ne Olmalı?
Sosyal ve Kültürel Tesisler
Kültürel Festival ve Eğlenceler
Üniversitemizin Büyümesi ve Gelişmesi
Nüfusun ve Şehirleşmenin Büyümesi
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
1848 - Kaliforniya'da altın bulundu.
1921 - Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.
1921 - Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
1924 - Rusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.
1927 - Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1927 - Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.
1935 - İlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından Richmond, Virjinya'da (Amerika Birleşik Devletleri) satışa sunuldu.
1938 - İzmir Telefon Şirketi hükümetçe satın alındı.
1943 - II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.
1946 - Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nu kurdu.
1946 - Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
1949 - Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve milletvekilliğinden istifa etti.
1955 - Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine bağlı Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 madenci öldü, 19 madenci yaralandı.
1956 - Eskişehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandı.
1959 - İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü; 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1961 - Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamını istedi.
1961 - Marilyn Monroe ile Arthur Miller boşandılar. Çift beş yıldır evliydi.
1963 - Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden ayrılan Hürriyet gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuş cesetleri, Çatalca yakınlarında bulundu.
1966 - Hindistan havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü.
1967 - Üniversite öğrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karşı tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafından mühürlenmiş, 21 Ocak günü de beş yöneticisi tutuklanmıştı.
1972 - Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sıkıyönetim mahkemesi tarafından el konuldu.
1972 - İsmet İnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalı" dedi ve sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.
1972 - Guam ormanlarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri teslim olmamak için saklanan bir Japon askeri bulundu.
1978 - Sovyetler Birliği'ne ait nükleer reaktör taşıyan Cosmos 954 adlı uydu Dünya atmosferine girerken yanarak parçalandı, radyoaktif serpintileri Kanada'nın kuzeybatısına yayıldı. Dağılan parçaların ancak %1'i toplanabildi.
1980 - Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.
1983 - 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Cumhuriyet gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve yazı işleri müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.
1984 - Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
1986 - Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.
1989 - Seri katil Ted Bundy, 1978'de 12 yaşındaki Kimberley Leach'i kaçırıp öldürmek suçundan, Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi.
1993 - Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.
1993 - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.
1994 - Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
2001 - Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü.
2004 - NASA'nın Opportunity adlı aracı, ikizi Spirit'ten iki hafta sonra Mars yüzeyine indi.
2006 - Kuveyt Parlamentosu, dokuz gün önce ölen Şeyh Cabir el Ahmed el Sabah'ın yerine geçen Emir Şeyh Saad el Abdullah'ı azletti. Parlamento, oybirliğiyle aldığı karara gerekçe olarak 75 yaşındaki Emir'in sağlık durumunun kötü olmasını gösterdi.
2006 - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde meydana gelen iki patlamada 8 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
2008 - Gaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik eş zamanlı on sekiz ayrı operasyonda bir polis şehit oldu, yedi polis ile bir vatandaş yaralandı. Operasyonda, dört kişi ölü ele geçirildi, on dokuz kişi gözaltına alındı.
41 - Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü.
 
Süper Loto
19.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu010727325051
 
 
Kurumsal

İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  alucrahaber