ŞEBİNKARAHİSAR'IN YENİDEN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Milliyetci Hareket Partisi Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN Şebinkarahisar'ın İl Olması için Kanun Teklifi Verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Şebinkarahisar adıyla bir il, Yeşilbük ve Gökçekent adlarıyla iki ilçe kurulmasına ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ektedir.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Murat ÖZKAN

Giresun Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz Dağlarının orta bölümünde Yeşilırmak'ın kolu olan Kelkit Çayı vadisindedir. Denize olan yüksekliği 1352 metre olup bağlı bulunduğu Giresun İline uzaklığı da 110 km'dir. İlçenin Giresun şehrine uzaklığı ve kış mevsiminde yolların yetersizliği yüzünden il merkezi ile ilişkileri resmi işler dışında çok azdır.

Şebinkarahisar Doğu Karadeniz Bölgesinde olmasına rağmen iklim bakımından İç Anadolu ikilimi özelliklerini taşımaktadır. Hatta bitki örtüsü bakımından da İç Anadolu karakteristiği taşımaktadır.

1378 kilometrekare yüzölçümündeki Şebinkarahisar; Kelkit vadisinde bulunan 8 ilçenin merkezinde kuruludur. Bu ilçeler, Giresun'a 2 bin 200 rakımlı Eğribel geçidi, Ordu'ya 1940 rakımlı Harçbeli geçidi, Sivas'a 1925 rakımlı Karabayır geçidi ile bağlandığından kış aylarında illeri ile bağlantıları çok sıkıntılı olup çoğu zaman ulaşım sağlanamamaktadır. Eski idari bütünlüğündeki 8 ayrı ilçenin bugün bağlı oldukları illere uzaklığı ortalama 146 kilometre iken Şebinkarahisar tekrar il yapıldığında bu ilçelerin Şebinkarahisar'a olan uzaklığı ortalama 45 kilometreye inecektir.

Şebinkarahisar'ın tarihi, M.Ö. ikibinli yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgede, Eti, Urartu, Pers, Pontus, Emevi, Abbasi, Mengücek ve Danişmend yerleşimi olduğu tarihi eserlerden tespit edilmiştir. Şehir, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devletine geçmiş, sonrasında Akkoyunlu ve Karakoyunlu hakimiyeti görülmüştür. 1473 tarihindeki Otlukbeli Savaşını kazanan Fatih Sultan Mehmet dönüşte Şebinkarahisar'a uğrar ve üç gün kaldığı şehrin ismini "Şarkî-Karahisâr" olarak değiştirir. Halen ayakta duran Fatih camiinin yapımını da o esnada emretmiştir.

Şehir, 1915 yılında Ermeni'lerin baskını ile harabe haline getirilmiştir.

Şebinkarahisar Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan bir kararname ile 1923 yılında il olmuştur.

Yurt gezisine çıkan Atatürk 11 Ekim 1927 yılında şehri ziyareti esnasın¬da Şebinkarahisar hakkında “Fatih'lerin otağ kurduğu bu toprakların içinde daha neler varsa ele alınmalı ve tarihen olduğu gibi iktisaden de bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır.” demiştir.

Ancak, 1933 yılında 2197 sayılı Kanunla Şebinkarahisar vilayet olmaktan çıkarılarak ilçe haline getirilmiştir.

Şebinkarahisar; tarihi boyunca bugünkü Giresun ve Ordu illeri dahil Kelkit yöresinin sosyal, ekonomik, kültürel, askeri ve idari merkez olmuştur. Selçuklu Devletinde sancak beyliği, Osmanlı Devletinde liva ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da vilayet konumundadır. Şebinkarahisar ile birlikte ilçe haline getirilen Rize, Mersin, Artvin, Aksaray, Niğde, Osmaniye'nin, çeşitli tarihlerde tekrar il yapılmıştır. Şebinkarahisar'ın il yapılmasıyla tarihten gelen hakkı iade edilmiş olacaktır.

Ülkemizin ulusal bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Karadeniz'e açılma strajileri gereği, geçiş alanı olarak Kelkit Vadisini kullanmaktadır. Jeopolitik nedenlerle Ardahan, İğdır ve Şırnak'ın il yapılmasıyla eylem yoğunluğu nasıl azaldı ise Şebinkarahisar'ında tekrar il yapılmasıyla iç Karadeniz'de kalıcı bir güvenlik şeridi oluşacak, idari ve otorite boşluğu yaşanmayacaktır. Böylece, bölgede olası terör olaylarının önüne geçilmiş olacaktır.

Havzada su ve çeşitli maden yatakları mevcuttur. Arazisi tarım ve hayvancılığa çok elverişlidir. Ancak, Şebinkarahisar'da kişi başına milli gelir, ülke genelinin ancak 1/6'sı kadardır. Şebinkarahisar'ın tekrar il yapılmasıyla yörenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesinde de ivme sağlanacaktır. Göç frenlenecek, hükümete olan güven duygusundaki ciddi erozyon önlenecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Yeşilbük bucağı ilçe yapılmaktadır. Yeşilbük bucağı, çevresindeki köylerin merkezi konumunda olup belli başlı kamu binalarına, sosyal altyapıya ve belli ölçüde yatırım potansiyeline sahip bir belde olduğundan ilçe haline getirilmesi resmi, toplumsal ve ekonomik açılardan uygundur.

MADDE 2- Madde ile Şebinkarahisar'ın il olması düzenlenmektedir. Genel gerekçede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şebinkarahisar'ın il statüsüne kavuşturulması, tarihi nedenlerin ötesinde coğrafi, idari ve ekonomik gerekçelere dayanmaktadır. Ulaşım ve güvenlik açılarından yaklaşıldığında da Şebinkarahisar'ın il olmasında kamu yararı söz konusudur.

MADDE 3- Madde ile yeni kurulan il ve ilçenin kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenleme yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- İl ve ilçenin kuruluşunun üzerinden 60 gün geçmeden gerekli idari atamaların gerçekleştirilmesi ve geçiş sürecinde idari ve adli iş ve işlemlerin durumu maddede düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Şebinkarahisar İl Genel Meclisinin ve il özel idaresinin diğer organlarının oluşum süreci maddede düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- Şebinkarahisar İl Özel İdaresine geçecek malvarlığı ile hak ve yükümlülüklere ilişkin geçiş işlemleri maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- Şebinkarahisar Valiliğinin ve yeni kurulan ilçe kaymakamlığının taşıt ihtiyaçlarını karşılamak için maddede düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

ŞEBİNKARAHİSAR ADIYLA BİR İL VE YEŞİLBÜK ADIYLA BİR İLÇE KURULMASINA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Yeşilbük Bucak Merkezi olmak üzere Giresun İli'nde Yeşilbük adıyla bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Giresun İline bağlı Şebinkarahisar İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (2) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Şebinkarahisar adıyla bir il kurulmuştur.

MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan il ve ilçede merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren altmış gün içerisinde tamamlanır.

(2) Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Şebinkarahisar İlinin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu İle bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. Bu Kanunun yürürlüğe girişini takip eden 90 günlük süre içerisinde İl genel meclisi valinin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

(2) Yeşilbük ilçesinin il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimi ile birlikte yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan ile bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden on gün içerisinde devir ve teslimi yapılır.

(2) Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.

(3) Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine devredilmiş sayılır.

(4) Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

(5) Bu Kanunla kurulan ilin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu ile bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla bu Kanun ile kurulacak Şebinkarahisar Valiliği için 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet ve bu Kanunla kurulan Yeşilbük ilçe kaymakamlığı için söz konusu Kanuna ekli (T) işaretli cetvelin (2) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

YEŞİLBÜK İLÇESİNE BAĞLANAN KASABA VE KÖYLER

YEŞİLBÜK İLÇESİ

Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI

1 Kırıntı Şiran Yeşilbük

2 Yeniköy Şiran Yeşilbük

3 Çanakçı Şiran Yeşilbük

4 Beydere Şiran Yeşilbük

5 Alancık Şiran Yeşilbük

6 Belen Şiran Yeşilbük

7 Araköy Şiran Yeşilbük

8 İncedere Şiran Yeşilbük

9 Yolbilen Şiran Yeşilbük

10 Akyayla Şiran Yeşilbük

11 Alınç Şiran Yeşilbük

12 Paşapınarı Şiran Yeşilbük

13 Sadık Şiran Yeşilbük

14 Sinanlı Şiran Yeşilbük

15 Güleç Şiran Yeşilbük

16 Başköy Şiran Yeşilbük

17 Kaynakbaşı Şiran Yeşilbük

18 Kadıçayırı Şiran Yeşilbük

19 Yukarıkulaca Şiran Yeşilbük

20 Selimiye Şiran Yeşilbük

21 Bahçeli Şiran Yeşilbük

22 Arıtaş Şiran Yeşilbük

23 Babacan Şiran Yeşilbük

(2) SAYILI LİSTE

ŞEBİNKARAHİSAR İLİNE BAĞLANAN İLÇE, BUCAK VE KÖYLER

MERKEZ İLÇE

Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI

1 Ahurcuk Şebinkarahisar Merkez

2 Akviran Şebinkarahisar Merkez

3 Alişar Şebinkarahisar Merkez

4 Altınçevre Şebinkarahisar Merkez

5 Altınova Şebinkarahisar Merkez

6 Arslanşah Şebinkarahisar Merkez

7 Asarcık Şebinkarahisar Merkez

8 Baltaşı Şebinkarahisar Merkez

9 Bayhasan Şebinkarahisar Merkez

10 Bayramköy Şebinkarahisar Merkez

11 Buzkeçi Şebinkarahisar Merkez

12 Çağlayan Şebinkarahisar Merkez

13 Çakır Şebinkarahisar Merkez

14 Çamlıbel Şebinkarahisar Merkez

15 Dereköy Şebinkarahisar Merkez

16 Diler Şebinkarahisar Merkez

17 Doğanyuva Şebinkarahisar Merkez

18 Dönençay Şebinkarahisar Merkez

19 Duman Şebinkarahisar Merkez

20 Ekecek Şebinkarahisar Merkez

21 Erentepe Şebinkarahisar Merkez

22 Evcili Şebinkarahisar Merkez

23 Esentepe Şebinkarahisar Merkez

24 Gökçetaş Şebinkarahisar Merkez

25 Güneygören Şebinkarahisar Merkez

26 Gürpınar Şebinkarahisar Merkez

27 Güvercinlik Şebinkarahisar Merkez

28 Güzelyurt Şebinkarahisar Merkez

29 Hacıömer Şebinkarahisar Merkez

30 Hasanşeyh Şebinkarahisar Merkez

31 Hocaoğlu Şebinkarahisar Merkez

32 Karaağaç Şebinkarahisar Merkez

33 Karacaören Şebinkarahisar Merkez

34 Kayalı Şebinkarahisar Merkez

35 Kınık Şebinkarahisar Merkez

36 Konak Şebinkarahisar Merkez

37 Ocaktaşı Şebinkarahisar Merkez

38 Ovacık Şebinkarahisar Merkez

39 Ozanlı Şebinkarahisar Merkez

40 Örencik Şebinkarahisar Merkez

41 Saraycık Şebinkarahisar Merkez

42 Sarıyer Şebinkarahisar Merkez

43 Sipahi Şebinkarahisar Merkez

44 Suboyu Şebinkarahisar Merkez

45 Sultankonağı Şebinkarahisar Merkez

46 Şahinler Şebinkarahisar Merkez

47 Şaplıca Şebinkarahisar Merkez

48 Taşçılı Şebinkarahisar Merkez

49 Tekkaya Şebinkarahisar Merkez

50 Tepeltepe Şebinkarahisar Merkez

51 Tokluağıl Şebinkarahisar Merkez

52 Toplukonak Şebinkarahisar Merkez

53 Turpçu Şebinkarahisar Merkez

54 Uğurca Şebinkarahisar Merkez

55 Yakınca Şebinkarahisar Merkez

56 Yaycı Şebinkarahisar Merkez

57 Yedikardeş Şebinkarahisar Merkez

58 Yeniyol Şebinkarahisar Merkez

59 Yeşilyayla Şebinkarahisar Merkez

60 Yeşilyurt Şebinkarahisar Merkez

61 Yıltarıç Şebinkarahisar Merkez

62 Yumurcaktaş Şebinkarahisar Merkez

ALUCRA İLÇESİ

Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI

1 Akçiçek Alucra Merkez

2 Aktepe Alucra Merkez

3 Arda Alucra Merkez

4 Arduç Alucra Merkez

5 Armutlu Alucra Merkez

6 Aydınyayla Alucra Merkez

7 Bereketli Alucra Merkez

8 Beylerce Alucra Merkez

9 Boyluca Alucra Merkez

10 Çalgan Alucra Merkez

11 Çakrak Alucra Merkez

12 Çamlıyayla Alucra Merkez

13 Demirözü Alucra Merkez

14 Doludere Alucra Merkez

15 Dereçiftlik Alucra Merkez

16 Elmacık Alucra Merkez

17 Fevziçakmak Alucra Merkez

18 Günügüzel Alucra Merkez

19 Gökçebel Alucra Merkez

20 Gürbulak Alucra Merkez

21 Hacılı Alucra Merkez

22 Hacıhasan Alucra Merkez

23 İğdecik Alucra Merkez

24 Kabaktepe Alucra Merkez

25 Kaledibi Alucra Merkez

26 Kamışlı Alucra Merkez

27 Karabörk Alucra Merkez

28 Koman Alucra Merkez

29 Konaklı Alucra Merkez

30 Köklüce Alucra Merkez

31 Kavaklıdere Alucra Merkez

32 Pirili Alucra Merkez

33 Subaşı Alucra Merkez

34 Suyurdu Alucra Merkez

35 Tepeköy Alucra Merkez

36 Tohumluk Alucra Merkez

37 Yeşilyurt Alucra Merkez

38 Yükselen Alucra Merkez

ÇAMOLUK İLÇESİ

Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI

1 Akyapı Çamoluk Merkez

2 Bayır Çamoluk Merkez

3 Çakılkaya Çamoluk Merkez

4 Daldibi Çamoluk Merkez

5 Eğnir Çamoluk Merkez

6 Fındıklı Çamoluk Merkez

7 Gücer Çamoluk Merkez

8 Gürçalı Çamoluk Merkez

9 Hacıahmetoğlu Çamoluk Merkez

10 Hacıören Çamoluk Merkez

11 Kaledere Çamoluk Merkez

12 Karadikmen Çamoluk Merkez

13 Kayacık Çamoluk Merkez

14 Kaynar Çamoluk Merkez

15 Kılıçtutan Çamoluk Merkez

16 Koçak Çamoluk Merkez

17 Kutluca Çamoluk Merkez

18 Okçaören Çamoluk Merkez

19 Ozan Çamoluk Merkez

20 Pınarlı Çamoluk Merkez

21 Sarpkaya Çamoluk Merkez

22 Taşçılar Çamoluk Merkez

23 Taştemür Çamoluk Merkez

24 Usluca Çamoluk Merkez

25 Yeniköy Çamoluk Merkez

26 Yusufeli Çamoluk Merkez

YEŞİLBÜK İLÇESİ

Merkez Bucağı

SIRA NO BİRİM ADI İLÇESİ BUCAĞI

1 Kırıntı Şiran Yeşilbük

2 Yeniköy Şiran Yeşilbük

3 Çanakçı Şiran Yeşilbük

4 Beydere Şiran Yeşilbük

5 Alancık Şiran Yeşilbük

6 Belen Şiran Yeşilbük

7 Araköy Şiran Yeşilbük

8 İncedere Şiran Yeşilbük

9 Yolbilen Şiran Yeşilbük

10 Akyayla Şiran Yeşilbük

11 Alınç Şiran Yeşilbük

12 Paşapınarı Şiran Yeşilbük

13 Sadık Şiran Yeşilbük

14 Sinanlı Şiran Yeşilbük

15 Güleç Şiran Yeşilbük

16 Başköy Şiran Yeşilbük

17 Kaynakbaşı Şiran Yeşilbük

18 Kadıçayırı Şiran Yeşilbük

19 Yukarıkulaca Şiran Yeşilbük

20 Selimiye Şiran Yeşilbük

21 Bahçeli Şiran Yeşilbük

22 Arıtaş Şiran Yeşilbük

23 Babacan Şiran Yeşilbük

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam

MİAH Vali 1 1 1

MİAH Vali Yardımcısı 1 4 4

MİAH Hukuk İşleri Müdürü 1 1 1 Şebinhaber

01 Nis 2010 - 16:02 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alucra Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alucra Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Alucra Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Alucra Haber değil haberi geçen ajanstır.