ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ

Alucra Vakfı Eski Başkanı sayın İsmail Hasbal'ın Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yapmış olduğu Alucra ve Köyleri Çifti Eğitim Projesine ait detaylar aşağıdadır.

ALUCRA KALKINMA VAKFI-ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ / Hazırlık Taslağı

Proje bileşeni

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Belediye Başkanlığı, Alucra Ziraat odası, Alucra Tarım Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları, Köy dernekleri

Proje baş vuru mercileri

TARIM BAKANLIĞI-ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI -DPT MÜSTEŞARLIĞI-ARUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROJELERİ BAŞKNLIĞI

Projenin Başlığı:

Alucra ve Köyleri Çiftçi Eğitim Projesi

Projenin Süresi

6 ay

Projenin Hedefleri

Genel Hedef: Bölge şartlarına göre yeni tarım endüstrisinin gerektirdiği mali ve insani kaynakları etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, sürdürülebilir üretim yapan ve sanayi ile entegre olmuş bir tarım sektörü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Hedef(ler):Alucra İlçesinde Kaymakamlık ve Alucra Kalkınma ve Eğitim vakfı teşebbüsü ve Tarım-Çevre Bakanlıklarının desteğinde bir eğitim ve danışmanlık merkezi kurularak modern ve sürdürülebilir tarım teknikleri ve saha uygulamaları eğitimi vermek ve çiftçilerimizin tarımsal üretim tekniklerini ve becerilerini geliştirilmesi yoluyla verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve gelir seviyelerini artırmaktır.

Bağlantı Ortak(lar)ı

39 köy Muhtarlığı

Hedef Grup(lar)

İlçede çiftçilikle uğraşan … erkek ve …. kadın olmak üzere ….. kişidir.

Nihai Yararlanıcılar

Ziraat Odası ve üye çiftçiler, proje ekibi, hedef kitlenin aileleri, Tarım İlçe Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Muhtarlar, tarımsal kurum ve kuruluşlar, nakliyatçılar, perakendeciler ve tüketicilerdir. Sayısal olarak; kırsal nüfusu …………………. kişi olan nihai faydalanıcılardır.

Beklenen Sonuçlar

 1. Hedef kitlemiz olan ………..çiftçimizin modern tarım teknikleri ile ilgili verilecek kurslara katılması, saha uygulamaları ve danışmalık hizmetleri sayesinde beceri ve yeteneklerinin artması,
 2. Yeniliklere meyilli, doğru ve hızlı karar alabilen, kendine özgüveni olan, bilgiye ulaşım kaynaklarının neler olduğunu bilen lider çiftçilerin yetiştirilmesi
 3. Eğitim alacak hedef kitlenin proje süresince edindikleri yeni bilgi ve becerileriyle kendi mevcut çiftliklerinde bu bilgileri uygulamaları, üretimi, verimi ve dolayısıyla gelir seviyelerini artırmaları ve sosyal dengenin sağlanması öngörülmektedir.
 4. İlçemizde tarımsal üretim,özelliklede organik tarım anlayış dahilinde istenilen seviyeye ulaştırılarak, birim alandan alınan verimi yükseltilecek ve tarım alanlarının daha verimli kullanılması sağlanarak yoksul çiftçi ailelerinin refah seviyeleri ve istihdam artırılacaktır.
 5. Göç ve yarattığı sosyal problemler azalacaktır.
 6. Eğitimler sonucunda çiftçilerimiz birer model çiftçi olacak ve öncülük görevi üstlenerek kendi köylerinde öğrendikleri yeni bilgileri diğer çiftçilere aktarabilecek seviyeye gelerek çevre kirliliğine duyarlı ve sürdürülebilir modern tarım yapılmasına katkıda bulunulacaktır.
 7. İhraç edilebilecek nitelikte üretime şimdilik erişilmese de, içe dönük AB standartlarına uygun kaliteli üretim yapacak bilgi ve beceri kabiliyetinin artırılarak bölgeye tarımdan mali girdi girişi sağlanacaktır ve böylece bölgenin asırlar öncesinin eski tarım mantığının yerini rekabet gücü olan yeni tarım anlayışı almış olacaktır. .
 8. Yapılacak olan tüm faaliyetlerde Ziraat Odalarının ön görünürlüğü ve devletin mali desteği sağlanacak ve halkın bölgesel politikalar hakkında bilgilenmelerine ivme kazandırılacaktır.

Temel Faaliyetler

 1. Proje ekibinin kurulması ve Ön bilgilendirme çalışması,
 2. Yönlendirme ve Uygulama Komitesinin Oluşturulması (PYUK) ve Kick-off Toplantısı,
 3. Yayım ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri (Açılış - Kapanış Toplantısı, Broşür, Afiş ve Web Sitesi, Basın toplantıları, Tanıtım Kampanyası),
 4. Kursiyerlerin belirlenmesi,
 5. Eğitim yapılacak yerin eğitime hazır hale getirilmesi,
 6. Teorik eğitiminin verilmesi,
 7. Köy Seminerleri,
 8. Uygulamalı saha eğitiminin verilmesi,
 9. Danışmanlık Hizmetleri,
 10. İzleme ve Değerlendirme,
 11. Projenin Sonuçlanması ve raporlama

Genel Hedefler: Bölge kaynaklarını ve imkanlarını etkin kullanarak; öncelikle bölgenin kısa süren yaz mevsimini önceleyen ve bu konuda toprak ve tohum ıslahına ivme kazandırmak,bunun akabinde de yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, sürdürülebilir üretim yapan ve sanayi ile entegre olmuş bir tarım sektörü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Buna göre:

 1. Çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılarak ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi ile bölgede tarımsal alanda kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak.
 2. Genç nüfusu çiftçiliğe özendirmek
 3. Bölgede işsizlik oranını azaltmak
 4. Köyden kente göçün engellenmesine katkıda bulunmak
 5. Etkin işletmelerin ihtiyaç duyduğu konularda teknik kapasitesinin geliştirilmiş ve tarımı ticari amaçlarla yapan çiftçi kitlesi oluşturmak
 6. Tarıma dayalı ve tarıma bağlı işletmeleri ihtiyaç duydukları ekolojik, işlenebilir, öncelikle organik tarım konusunda iç ticaret isteğine uygun, standart ve kalitede ürün temin edecekler, alet-ekipman ve makine talebi gıda sanayi kapasite kullanım oranının artırılması ile yeni sektörlerin oluşmasını sağlamak
 7. Yerel ürünlere katma değer ekleyerek ve tarım tekniklerini iyileştirerek tarım sektörünün rekabet gücünü geliştirmek
 8. Ortak girişimler vasıtasıyla küçük üretim birimlerinin piyasalara erişimini kolaylaştırmak
 9. Arazi yönetiminin desteklenmesi yoluyla kırsal alanları iyileştirmek;
 10. Kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve kırsal mirası korunmak
 11. Bu alanda Alucra T.B.Meslek Yüksek Okulu Bünyesinde Organik Tarım Bilimleri adlı yeni bir bölümün açılması için bağlı bulunduğu Giresun Üniversitesine müracaatta bulunmak.

Özel Hedefler: Alucra İlçesinde Tarım Bakanlığının destekleri çerçevesinde eğitim ve danışmanlık merkezi kurarak modern ve sürdürülebilir tarım teknikleri ve saha uygulamaları eğitimi vermek ve bu yöntemle çiftçilerimizin tarımsal üretim tekniklerini ve becerilerini geliştirilmesi yoluyla verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve gelir seviyelerini artırmaktır. Ayrıca; Çiftçi aileleri kadın, erkek, çocuk olarak eğitimli, bilinç düzeyi yüksek üreticiler haline getirmek, Çiftçi aileleri arasındaki işbirliğini artırmak, Eğitim alan çiftçi ailelerinin her birinin diğer çiftçi ailelerine eğitim verebilecek düzeye gelmesini sağlamak ve eğitim vermeleri için özendirmek, Bölgede işsizliğin azaltılmasını sağlamak, Gelecek nesillerin de bilinçli üretim yapabilmelerini sağlamak, Çiftçi kadınların üretimin yanı sıra, alım satım, yönetim konularında da yer alması sağlanarak, işletmenlik vasfını oluşturmak, Kuru tarımdan sulu tarıma geçişi özendirmek, Bilimsel tarım teknikleri kullanan kitleler oluşturmak, Bölgesel ürünlerde markalaşmayı özendirmek, Çiftçi ailelerinin reel olarak mili gelirden aldıkları payı yükseltmek, Üretilen ürünler için pazarlama şartları oluşturmak, 1930’lar itibariyle Büyükşehirlere göçler sonucu kaderine terk edilmiş tarlaları yeniden tarıma kazandırmak için gerekli olan ıslah projelerini yapmak ve gayri faal alanlara bu sayede işlev işlerlik kazandırmak . Çağımızın bilimsel, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı bu işi meslek edinecek ziraat odalarına kayıtlı çiftçilere ve köy halkına modern standartlarında eğitim ve danışmanlık imkânları hazırlamak. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma, örgütlenmeye yönelik alışkanlıklar kazandırmak. Bölge halkının,kendi yeni tarım tarihi yeniden yazacak olan bu kalkınma projesi ve geleceğe yapacak katkıları hakkında bilgilenmelerini sağlamak,

· Model çiftçiler olacaklar ve öncülük görevi üstlenerek çevre kirliliğine duyarlı ve sürdürülebilir tarım yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Hedef bölgenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları

Proje hazırlıklarında İlçe Kaymakamımızın önderliğinde Ziraat Odamız, ilçemizdeki kamu kurumları, STK temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve kanaat liderleriyle bir toplantı düzenlenerek bölgedeki öncelikli problemler ve çözüm yolları tartışılacaktır Bu toplantıdan önce Ziraat Odamız ve Tarım ilçe Müdürlüğü bölgemizdeki çiftçiler yüz yüze görüşmeler yaparak onların sorunları da bu toplantıya taşınacaktır. Ayrıca,Türkiye Ziraat Odalarının hazırladığı bölgelere özgü durum raporu yada Tarım Bakanlığının Bölgesel Gelişme Planları doğrultusunda ortaya konan gerçekler de bu toplantıda çiftçilerle bire bir paylaşılacak,çözümler ve problemlere yönelik görüş alış verişinde bulunulacaktır.

Buna göre :

 1. Çiftçilerin eğitim seviyesinin düşüklüğü, yeni üretim tekniklerinin çiftçiye özellikle kadın emekçi sayısındaki yetersizlik,
 2. Çiftçi aile başına düşen tarım arazilerinin çok küçük olması ve arazilerin çok parçalı olması
 3. Tarla bitkileri üretimine sınırlı derecede uygun olan arazilerde sertifikalı tohumluk kullanılmaması nedeniyle üretimin düşüklüğü ve pazarlama kültürünün yerleşmemiş olması
 4. Meyveliklerin kapama bahçe şeklinde olmayışı ve bakım - budama bilgisinin olmayışı
 5. Mekanizasyon problemi ve makinelerin optimum kullanılmaması,
 6. Girdi maliyetlerinin çok yüksek oluşu
 7. Hayvan barınaklarının hayvancılığa uygun olmayışı, hayvan sağlığı ve paraziter hastalıkların kontrolünün yetersiz oluşu

...Projenin Tamamını İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız...

http://www.alucrahaber.com/ciftci_gelisim_proje.rar

15 May 2010 - 00:12 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alucra Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alucra Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Alucra Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Alucra Haber değil haberi geçen ajanstır.