Alucra'da Dere Islahı Yapılacak!

Giresun-Alucra Kamışlı Köyü Kamışlı, Büyükyokuş ve Bağırsak Dereleri Islahı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Giresun-Alucra Kamışlı Köyü Kamışlı, Büyükyokuş ve Bağırsak Dereleri Islahı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1226222

 

1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4623341105 - 4623341110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Giresun-Alucra Kamışlı Köyü Kamışlı, Büyükyokuş ve Bağırsak Dereleri Islahı
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 adet klasik tersip bendi, 240,00 m kargir duvar, 320,00 m beton ağırlık duvar, 610,00 m beton U kanal, 300,00 m kargir U kanal, 2 adet araç köprüsü, 6 adet yaya köprüsü, 12 adet menfez 2.500,00 m kırsal korkuluk, 120,00 m ferforje korkuluk imalatları.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun İli Alucra İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.11.2023 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin    % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IX. Grup: Su Yapıları   benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Sanat yapıları (Menfez, Araç Köprüsü ve Yaya Köprüsü) ve İmalatta (Beton duvar, kargir duvar, tersip bendi vb.) ocakta veya ariyette, makine ile her türlü ve her derinlikte ki zeminde kazı yapılması, depo, sedde veya dolguya konulması imalat veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması3,01%5,6%2
Tüm sanat yapılarında satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır Beton) C16/20 betonu0,23%0,42%0,2
İmalatta satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır Beton) C20/25 betonu42,04%78,08%30
İmalatta satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Brit ve Taban Kuşağı) Betonu (Hazır Beton) C20/25 betonu2,32%4,3%1,5
Sanat yapılarında (Menfez, Yaya Köprüsü) satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır Beton) C25/30 betonu3,72%6,91%2,5
Sanat yapılarında (Araç Köprüsü) ve imalatta satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır Beton) C30/37 betonarme betonları2,83%5,25%2
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C40/50 Hazır Beton Harcı ile)(Prefabrik kirişlerin yerine konulması ve nakliye dahil)0,69%1,29%0,5
Köprülerde Boyuna ve enine önçekim,öngerme çeliğinin (Tel,demet,çubuk) yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği (Öngerme çeliğinin bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)0,59%1,09%0,5
Her çaptaki beton çelik çubuğunun (nervürlü) temini, nakliyesi, yükleme ve boşaltılması, projesine göre bükülmesi ve yerine konulması3,35%6,22%2,4
Profilli demirden korkuluk yapılması için, gerekli her türlü malzemenin temini, işçiliği ve yapılan korkuluğun boyanması dahil proje ölçülerinde korkuluk yapılması3,37%6,26%2,4
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık korkuluk vb. dekoratif (ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması (Sentetik Boya Dahil)0,24%0,45%0,2
Çelik Yaya Köprüsü Yapılması ve Montajı0,29%0,53%0,2
Ocak taşından (% 40 'si 0,400-2,000 , % 60 'ı 2,000-6,000 ton kategorideki ) istifli taş tahkimat yapılması3,04%5,64%2,2
Ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması0,3%0,56%0,2
Köprülerde Neopren (lastik) mesnet tertibatı (içi çelik fretli) imalatı ve yerine yerleştirilmesi0,03%0,06%0,1
Köprülerde 0-80 mm boyuna hareket kapasiteli, sabit ankrajlı, kauçuk contalı, sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli, su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması0,22%0,41%0,2
Köprülerde prekast bordür elemanı (BS25)(0,75x0,65x0,075) boyutlarında yapılması, yerine kaynak ile tesbit edilmesi için her şey dahil bir adet fiyatı0,13%0,25%0,1
Galvanizli kafes telden çit yapılması (H= 2 m. yüksekliğinde)0,06%0,11%0,1
2 cm kalınlıkta kauçuk zemin kaplama yapılması0,005%0,01%0,1
Ocak taşı ile 350 dozlu çimento harçlı kargir inşaat2,74%5,09%2
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması (400 doz)0,11%0,2%0,1
Proje bedeli0,69%1,29%0,5


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01926297

09 Kas 2023 - 10:52 Giresun/ Alucra- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alucra Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alucra Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Alucra Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Alucra Haber değil haberi geçen ajanstır.