Alucra MYO'da Peyzaj İhale İlanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Alucra MYO'da Peyzaj İhale İlanı
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulunun bahçesinde peyzaj çalışmaları için ihale yapılıyor.
Alucrahaber - Haberiçi Reklam -Sıla

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı Osman Karapınar'dan alınan bilgide, okulun bahçesinde yapılan peyzaj projesi sonrası oturma alanları, ilçenin dokusuna ve iklimine uygun ağaçlandırmalar vede çardakların olacağı güzel bir çalışma yapılacağı iletildi.

Yapılacak ihalenin şartları aşağıdaki gibidir.

ALUCRA MESLEK YÜKSEK OKULU AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ UYGULAMASI İŞİ

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/388274

1- İdarenin
a) Adresi : BÜLBÜL MAHALLESİ ARA GÜLER CADDESİ 1 28400 DEVEDÜZÜ ŞEBİNKARAHİSAR/CİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4547114041-4547114236
c) Elektronik Posta Adresi : sebinkarahisarisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Arazi hazırlığı, Fidan Bedeli, Fidan Dikimi, Gübreleme ve İlaçlama,
Kamelya yapımı ve 1736 Adet fidan Çukuru Açılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Alucra Meslek Yüksek Okulu Bahçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı-İşletme
Müdürlüğü Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati              : 15.08.2018- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmış beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Yaz Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışması YapıldıÖnceki Haber

Yaz Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışmas...

Ataşehir Kızılay'dan Kardeş İlçelere YardımSonraki Haber

Ataşehir Kızılay'dan Kardeş İlçelere Yar...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar